o nas
 

STATUT ZWIĄZKU

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU OGRODNICZEGO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu zwany dalej „WZO" jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno - zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów ogrodników.
 2. Wielkopolski Związek Ogrodniczy działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32 poz. 217).
 3. Związek jest kontynuatorem tradycji powstałego w 1901 roku Polskiego Towarzystwa Ogrodniczego.
 4. Ogrodnictwo jest integralną częścią rolnictwa polskiego.

§ 2.

 1. Terenem działania WZO jest obszar Wielkopolski.
 2. Siedzibą WZO jest m. Poznań.

§ 3.

 1. WZO posiada osobowość prawną.
 2. WZO zrzesza się w Polskim Związku Ogrodniczym.

§ 4.

WZO może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 5.

Podstawowym ogniwem organizacyjnym WZO są Koła i Sekcje, działające na obszarze Wielkopolski.

§ 6.

 1. WZO używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku „Wielkopolski Związek Ogrodniczy", z napisem pośrodku „w Poznaniu" oraz podłużnej z tą samą treścią.
 2. Koła (Sekcje) używają wyłącznie pieczęci podłużnej z napisem „Wielkopolski Związek Ogrodniczy Koło (Sekcja) w..........................".

§ 7.

WZO ma prawo posiadać sztandar i odznakę na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II

Rola, zadania i środki ich realizacji

§ 8.

Celem WZO jest:

 1. Udział w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej i społecznej w zakresie:
  • rozwoju i ochrony własności ogrodniczej,
  • gospodarki ziemią,
  • ochrony gruntów rolnych,
  • gospodarki wodnej i nasiennictwa,
  • infrastruktury rolniczej i społecznej,
  • ochrony środowiska naturalnego,
  • rzeczowych ubezpieczeń rolnych i systemu kredytowego i podatkowego w stosunku do ogrodników.
 2. Udział w ustalaniu norm i zasad kwalifikacji produktów ogrodniczych z uwzględnieniem opłacalności produkcji.
 3. Organizacja, podnoszenie produkcji i kultury ogrodniczej poprzez:
  • inicjowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu i wdrażaniu postępu ogrodniczego, technicznego i socjalnego wśród ogrodników,
  • współudział w ustalaniu programów produkcji ogrodniczej na terenie działania,
  • współorganizowanie zespołów ogrodniczych, gospodarstw specjalistycznych i grup producentów,
  • prowadzenie poradnictwa fachowego oraz propagowanie upraw ogrodniczych wśród producentów,
  • zapoznanie członków z nowymi metodami i kierunkami produkcji ogrodniczej w kraju i za granicą,
  • współudział w wystawach, pokazach, konkursach itp.,
  • wdrażanie nowych technologii produkcji i nowoczesnej organizacji pracy,
  • propagowanie zdrowego żywienia poprzez konsumpcję warzyw i owoców,
  • współpraca z innymi organizacjami zawodowymi o tym samym lub podobnym zakresie działania (SITO).
 4. WZO reprezentuje wobec władz, urzędów i organizacji społecznych interesy wszystkich ogrodników, celem obrony produkcji i pracy ogrodniczej.
 5. WZO bierze czynny udział w życiu społeczno - gospodarczym kraju, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. WZO współpracuje z handlem ogrodniczym w celu obrony żywotnych interesów ogrodników i konsumentów.
 7. Podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej poprzez:
  • współdziałanie ze szkolnictwem ogrodniczym w sprawie kształcenia młodzieży,
  • organizowanie odczytów, pokazów oraz wycieczek krajowych i zagranicznych,
  • pomoc w uzyskaniu praktyk ogrodniczych w kraju i za granicą,
  • współdziałanie w zakresie doświadczalnictwa z instytutami i zakładami pracującymi nad nowymi odmianami, ochroną roślin, mechanizacją prac itp. dla szybszego wykorzystania prac badawczych w bezpośredniej produkcji ogrodniczej,
  • popieranie prasy i wydawnictw ogrodniczych,
  • organizacja poradnictwa prawnego na rzecz ogrodników,
  • oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie społecznej rangi zawodu ogrodnika.
 8. Popieranie pracy ogrodniczej poprzez:
  • prowadzenie społecznego pośrednictwa pracy zawodowej ogrodników,
  • organizowanie opieki i schronisk dla weteranów i inwalidów pracy ogrodniczej,
  • organizacja samopomocy koleżeńskiej na zasadzie dobrowolności.
 9. Współdziałanie i wzajemna pomoc między członkami we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla ogrodnictwa.
 10. Popularyzacja zagadnień ogrodnictwa i ochrony środowiska naturalnego człowieka w społeczeństwie Wielkopolski.
 11. Rozwijanie wśród członków WZO życia kulturalno - oświatowego i towarzyskiego.

§ 9.

 1. WZO może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług laboratoryjnych, przetwórstwa i przechowalnictwa, eksportu i importu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W celu uzyskania lepszych efektów gospodarczych WZO może uczestniczyć w spółkach i innych formach łączenia kapitałów z uprawnionymi podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Wynik ekonomiczny w działalności gospodarczej podlega podziałowi, zgodnie z uchwałą Zarządu WZO.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, prawa i ich obowiązki

§ 10.

Członkami WZO mogą być:

 1. Ogrodnicy, rolnicy zajmujący się produkcją ogrodniczą, która stanowi źródło ich utrzymania, a także pełnoletni członkowie rodziny, pracujący w prowadzonym przez te osoby gospodarstwie.
 2. Ogrodnicy zawodowi.
 3. Osoby prawne, trudniące się produkcją ogrodniczą.
 4. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i przetwórstwa ogrodniczego.
 5. Osoby pracujące naukowo w dziedzinie ogrodnictwa.
 6. Studenci i uczniowie szkół ogrodniczych.
 7. Emeryci i renciści, którzy pracowali w zawodzie - branży ogrodniczej.
 8. Instytucje i organizacje oraz stowarzyszenia związane z rolnictwem i ogrodnictwem.

§ 11.

O przyjęciu na członka Związku decyduje Zarząd Koła lub Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej osoby zainteresowanej. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.

§ 12.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia - wystąpienia, zgłoszonego na piśmie w Zarządzie Koła lub Sekcji,
 2. skreślenia na podstawie uchwały zarządu za systematyczne uchylanie się od pracy w WZO lub zaleganie składek członkowskich za okres l roku,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę WZO lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§ 13.

Członkowie WZO zobowiązani są:

 1. do przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 2. brać czynny udział w pracy Związku,
 3. realizować celei zadania Związku, określone statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 4. opłacać na bieżąco składkę członkowską.

Członkowie WZO mają prawo:

 1. do legitymowania się przynależnością do WZO,
 2. do udziału w kursach, szkoleniach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez WZO,
 3. noszenia odznaki organizacyjnej WZO,
 4. wszelkiej pomocy i opieki ze strony związku w zakresie jego działalności,
 5. wybierać i być wybieranym do władz Związku.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym związku może być osoba fizyczna i prawna, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju i realizacji zadań WZO.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna związana z ogrodnictwem.
 2. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd WZO.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 16.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem" najwyższy organ WZO.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział przedstawiciele Kół i Sekcji w ilości określonej przez Zarząd WZO, proporcjonalnie do ilości zrzeszonych w Kole - Sekcji członków. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.
 2. Osoby prawne, które uiściły składki członkowskie za rok ubiegły delegują na Walne Zgromadzenie po jednym delegacie od każdej osoby prawnej.
 3. Poza delegatami biorą udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 18.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku, po zakończeniu roku budżetowego. Zgromadzenie to jest zebraniem rocznym, sprawozdawczym i budżetowym, natomiast co cztery lata, czwarty rok zebranie to ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.

§ 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/4 członków Związku. W dwóch ostatnich wypadkach Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 6 tygodni, licząc od daty otrzymania odnośnego żądania. Żądanie musi być wystosowane na piśmie z przytoczeniem powodów.

§ 20.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale przynajmniej połowy liczby delegatów. Jeżeli Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku z braku quorum, następne jest prawomocne bez względu na ilość obecnych delegatów. Termin drugiego zgromadzenia może być wyznaczony w tym samym dniu, co i pierwszego, w godzinach późniejszych, co winno być zaznaczone w zawiadomieniu.
O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd winien zawiadomić delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, bilansu za rok ubiegły.
 2. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 3. Uchwalenie programu działania i zatwierdzenie budżetu na rok następny.
 4. Wybór:
  1. Prezesa,
  2. 11-15 członków Zarządu i 3 zastępców, którzy spośród siebie wybierają dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
  3. 3 członków Komisji Rewizyjnej i l zastępcy,
  4. 3 członków Sądu Koleżeńskiego oraz zastępców członka Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wg ilości uzyskanych głosów.
 5. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych WZO.
 6. Uchwalenie wysokości wpisowego oraz minimalnej i maksymalnej składki członkowskiej.
 7. Zezwolenie na nabycie, sprzedaż lub obciążenie nieruchomości Związku.
 8. Rozpatrzenie wszelkich wniosków Zarządu i delegatów.
 9. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Ogrodniczego oraz zastępców wg ilości uzyskanych głosów. Prezes Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego jest delegatem na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Ogrodniczego z urzędu.
 10. Rozpatrzenie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 11. Rozpatrzenie zmian w Statucie.
 12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania WZO.

§ 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 52 i 53 Statutu, w których jest przewidziana większość 2/3 głosów.
Wnioski tymi artykułami winny być zgłoszone Zarządowi na piśmie przynajmniej 6 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz 6 - 10 członków Zarządu.
 2. Prezes oraz co najmniej 3/4 członków Zarządu powinno być właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami gospodarstwa ogrodniczego.
 3. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani powtórnie.
 4. Członkami Zarządu WZO nie mogą być osoby pełniące funkcje w zarządzie spółek, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest WZO.

§ 24.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Prezesa Walnego Zgromadzenia wybiera się osobno.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo. Jeżeli Walne Zgromadzenie poleci niektórym członkom Zarządu stałą pracę w Związku, ustali dla nich odpowiedni ryczałt.
 4. Członkowie Zarządu, pełniący swe funkcje społecznie otrzymają zwrot kosztów, zgodnie z uchwalonym preliminarzem.

§ 25.

Członkowi - Zastępcy przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W razie ustąpienia w ciągu roku jednego z członków Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie, wchodzi do Zarządu na jego miejsce członek - zastępca, wg kolejności otrzymanych głosów.

§ 26.

W skład Prezydium WZO wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik. Kieruje ono bieżącą działalnością WZO w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Uchwały Prezydium nie mogą dotyczyć spraw ujętych w § 28 pkt 3 i 7. W sprawie podejmowania uchwał dla Prezydium stosuje się § 27 Statutu.

§ 27.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Przewodniczący Kół terenowych biorą w nich udział z głosem doradczym. Dla prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność 1 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

Na wniosek większości obecnych członków Zarządu głosowanie odbywa się w sposób tajny.

Przewodnictwo obrad Zarządu i Prezydium Zarządu sprawuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 28.

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Reprezentacja WZO na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Gospodarowanie funduszami, zgodnie z zatwierdzonym budżetem.
 4. Zarządzanie majątkiem WZO w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjmowanie do Związku Kół i Sekcji oraz ich ewentualne wykluczanie.
 6. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia.
 7. Powołanie Biura, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biura oraz ocenianie ich pracy.
 8. Nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą.
 9. Przyjmowanie członków osób prawnych oraz ich ewentualne wykluczanie.
 10. Uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy tworzonych przez WZO.

§ 29.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych WZO składają w jego imieniu dwie osoby, w tym Prezes lub Wiceprezes oraz jeden członek Zarządu lub osoba upełnomocniona.

§ 30.

WZO współdziała w organizowaniu Kół terenowych i Sekcji specjalistycznych. Koło lub Sekcja musi liczyć co najmniej 10 członków. W Sekcjach zrzeszeni są członkowie zainteresowani daną gałęzią ogrodnictwa. Każdy członek może należeć do jednej lub kilku Sekcji. Na terenie działalności WZO może działać więcej niż jedna Sekcja w danej specjalności.

§ 31.

Koła terenowe i Sekcje pracują samodzielnie, zgodnie ze statutem. Koło terenowe może na wniosek ogólnego zebrania członków Koła dokonać rejestracji Koła na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32 póz. 217) i nabyć osobowość prawną.

§ 32.

Władzami Koła lub Sekcji są:

 1. Ogólne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 33.

Ogólne zebranie członków jest najwyższym organem władzy Koła lub Sekcji. Do jego wyłącznej kompetencji należy:

 1. Wybór członków Zarządu (5-7 osób) i 3 zastępców.
 2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby) oraz 2 zastępców.
 3. Uchwalenie wytycznych i planu działania Zarządu oraz budżetu.
 4. Rozpatrywanie wszelkich wniosków członków Zarządu Koła oraz podejmowanie w tej mierze postanowień i uchwał.
 5. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie WZO (dotyczy wyłącznie Kół).
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Wybory organów władzy Kół lub Sekcji i Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji zebranych.

§ 34.

W ogólnym zebraniu członków biorą udział wszyscy członkowie Koła lub Sekcji. Każdy członek ma jeden głos, bez prawa przelewania uprawnień na innego członka.

§ 35.

Ogólne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 36.

Przepisy niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do działalności Kół lub Sekcji.

§ 37.

Członkowie Zarządu Koła lub Sekcji wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Do obowiązków Zarządu należy m. in.:

 1. Kierowanie pracami Koła lub Sekcji,
 2. Reprezentowanie członków wobec władz i osób trzecich,
 3. Przyjmowanie kandydatów na członków,
 4. Gospodarowanie funduszami w granicach posiadanego budżetu,
 5. Inicjowanie i prowadzenie odczytów i szkoleń na tematy związane z rozwojem produkcji ogrodniczej,
 6. Zbieranie na bieżąco wpisowego i składek członkowskich,
 7. Zwołanie zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków,
 8. Wykonanie i realizowanie uchwał ogólnego zebrania członków i Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 9. Opracowanie sprawozdań ze swej działalności.

§ 38.

Komisja Rewizyjna WZO składa się z trzech członków i dwóch zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg czterech lat. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39.

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności rzeczowej i gospodarczo - finansowej WZO.
 2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z kontroli, o której mowa w pkt l i stawianie wniosków odnośnie absolutorium dla Zarządu.
 4. Udział przewodniczącego lub przedstawicieli Komisji w posiedzeniu Zarządu.

§ 40.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
W razie ustąpienia jednego z członków Komisji Rewizyjnej, w skład Komisji wchodzi zastępca członka.

§ 41.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i jednego zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg czterech lat. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

§ 42.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Związku.
 2. Rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami lub członkiem Związku, a osobą lub osobami nie należącymi do Związku, jeżeli spory zostały dobrowolnie poddane pod arbitraż Sądu przez strony.
 3. Rozpoznawanie spraw o czyn niezgodny z etyką zawodową i dyscypliną organizacyjną Związku.
 4. Rozstrzyganie odwołań osób nie przyjętych na członków Związku.

§ 43.

Zasady stosowania kar oraz procedurę Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

§ 44.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego

§ 45.

Na majątek WZO składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 46.

 1. WZO, oprócz działalności statutowej, prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego.
 2. Działalność WZO jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

§ 47.

Wielkopolski Związek Ogrodniczy tworzy następujące fundusze:

 1. Fundusz udziałowy powstający z :
  • wpłaty kapitału zasadniczego, zgodnie z aktem założycielskim lub przekazanym aportem: majątek rzeczowy, zapasy materiałów, towarów,
  • zakup akcji, udziałów.
 2. Fundusz przedsiębiorstwa, powstający z:
  • odpisów z zysku z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych - zakup środków trwałych, rozwój jednostki,
  • urzędowe zwiększenie wartości początkowej majątku trwałego – przeszacowanie.
 3. Fundusze specjalne - zgodnie z obowiązującymi przepisami: - fundusz nagród - z zysku na wypłatę premii i nagród.

§ 48.

 1. Wielkopolski Związek Ogrodniczy prowadzi rachunkowość wg ustalonego planu kont zatwierdzonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Bilans roczny podlega weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49.

Osiągnięty zysk w rozumieniu obowiązujących przepisów podlega podziałowi na podstawie uchwały Zarządu WZO, tj. zgodnie z § 9 p. 3 Statutu:

 1. fundusz przedsiębiorstwa,
 2. fundusz nagród dla pracowników,
 3. inne fundusze celowe.

§ 50.

Odpisy amortyzacyjne obciążają koszty.

§ 51.

Remonty bieżące i kapitalne obciążają koszty działalności. Koszty remontów kapitalnych mogą być rozliczone w czasie.

ROZDZIAŁ VI

Podsumowanie końcowe

§ 52.

WZO likwiduje się na mocy uchwały, powziętej przez dwa kolejne Walne Zgromadzenia, następujące po sobie co najmniej po 3 miesiącach, większością 2/3 głosów. W razie rozwiązania Związku Walne Zgromadzenie ustali sposób i formę rozdysponowania majątku Związku, powołując do tego Komisję Likwidacyjną.

§ 53.

Statut mniejszy może być zmieniony całkowicie lub częściowo na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów.

§ 54.

Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.