o nas
 Informacja
o Wielkopolskim Związku Ogrodniczym

Tradycje Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego sięgają końca wieku XIX-go i początku XX wieku, kiedy to tworzyły się liczne stowarzyszenia i towarzystwa ogrodnicze. Od umownej daty 1 stycznia 1900 r. liczy się udokumentowana działalność wielu kół ogrodniczych , powstałych w zaborze pruskim dla obrony przed konkurencją niemiecką, które po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 utworzyły Wielkopolski Związek Towarzystw Ogrodniczych. W okresie międzywojennym Związek działał aktywnie, skupiając się głównie na podnoszeniu kwalifikacji członków i kształceniu młodzieży w zawodzie ogrodnika.

Druga wojna światowa nie tylko przerwała działalność związkową, ale zdezorganizowała życie całego narodu. Odzyskanie niepodległości w roku 1945, umożliwiło reaktywowanie działalności związku, który przybrał nazwę Wojewódzki Związek Ogrodniczy. Jednak ograniczenia polityczne i gospodarcze spowodowały likwidację Związku w roku 1949.

Ponowne jego reaktywowanie nastąpiło w okresie tzw. "odwilży" w roku 1956 po wypadkach poznańskich. W tym czasie na terenie województwa poznańskiego działało 28 kół, zrzeszających 1800 członków. Związek organizował szkolenia ogrodników, brał udział w kwalifikacjach plantacji nasiennych i szkółkarskich, a także otrzymywał do rozdziału pomiędzy swoich członków materiały budowlane i opał do ogrzewania szklarni.

W roku 1961 działalność Związkowa z przyczyn politycznych została przekazana spółdzielczości ogrodniczej, a związki ogrodnicze uległy likwidacji. Jednak z uwagi na to, że członkami spółdzielń ogrodniczych byli w większości ogrodnicy, zostały tam zorganizowane koła, które prowadziły analogiczną działalność, jak w zlikwidowanych związkach.

Ponowne reaktywowanie działalności Związku było możliwe w roku 1980, po powstaniu Solidarności i został on wpisany do rejestru pod nazwą Wielkopolski Związek Ogrodniczy. Pierwszym Prezesem została wówczas Kazimiera Noszczyńska i funkcję tę pełniła nieprzerwanie do roku 1995, a od tego roku funkcję Prezesa pełni Bogdan Biadała - ogrodnik z Pleszewa.

Wielkopolski Związek Ogrodniczy jest kontynuatorem i spadkobiercą pięknych tradycji tych organizacji i czuł się zobowiązany wobec pamięci rzeszy ogrodników, działających z całym poświęceniem, często w bardzo trudnych warunkach. Dlatego przypadające w roku 2000 100-lecie działalności tych organizacji pragnął uczcić w sposób szczególny.. W zorganizowanych w listopadzie 2000 r. uroczystościach uczestniczyli liczni członkowie Związku, przedstawiciele władz, posłowie na Sejm, przedstawiciele prasy zawodowej i lokalnej, radia i TV, a także liczne delegacje związkowe.

Z tej okazji został ufundowany i poświęcony nowy sztandar, a wysokie odznaczenia państwowe i branżowe, jakie zostały wręczone działaczom Związku nadały wysoką rangę obchodom, które w opinii wszystkich były ogromnym sukcesem. Okazało się, że mimo wszelkich trudności, ogrodnicy stanowią liczną i silną grupę, która potrafi się zjednoczyć i działać wspólnie w obronie swoich interesów w obliczu zbliżającej się daty przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

Po roku 1989, mimo że odzyskaliśmy pełną suwerenność sytuacja polskiego ogrodnictwa stała się wyjątkowo trudna. Trwające w kraju zmiany, a szczególnie przechodzenie z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolnorynkowej, doprowadziły polskie ogrodnictwo do bardzo złej kondycji. Jeśli do tego dodamy ogromny spadek siły nabywczej społeczeństwa, spotęgowany upadkiem całych gałęzi przemysłu, upadek spółdzielczości ogrodniczej, izolację od światowego postępu, inwazję dotowanej produkcji ogrodniczej z Zachodu, to będziemy mieli obraz ogromnych problemów, z którymi musi borykać się polskie ogrodnictwo. Wiele gospodarstw ogrodniczych, nie mogąc znależć się w nowej rzeczywistości, przekwalifikowało się i zrezygnowało z dalszej działalności ogrodniczej. Skutkiem był drastyczny spadek liczebności członków Związku. Większość wojewódzkich związków ogrodniczych, działających w ramach działalności statutowej, pozbawionych zaplecza swoich członków, zostało rozwiązanych, lub ich działalność została zawieszona. WZO w Poznaniu, który oprócz działalności statutowej, prowadził także działalność gospodarczą, potrafił oprzeć się zmianom i jako jeden z nielicznych w Polsce nie zaprzestał swej działalności.

Prowadzona przez WZO działalność gospodarcza ma na celu przede wszystkim pomoc ogrodnikom w rozwiązywaniu problemów z zaopatrzeniem w środki produkcji, a przede wszystkim pozwala na dofinansowanie działalności statutowej, która jest głównym celem Związku. Uzyskane środki finansowe umożliwiły rozpoczęcie w roku 1989 intensywnych prac nad zorganizowaniem na terenie Wielkopolski wielkiego rynku hurtowego owoców, warzyw i kwiatów. Dzięki propozycji pomocy finansowej Rządu Szwajcarii zaistniała możliwość wybudowania dużej giełdy rolno-ogrodniczej w Poznaniu.

W listopadzie 1992 r. Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza, której jedynym założycielem był WZO, została otwarta. Należy podkreślić, że stało się to dzięki bezprzykładnemu zaangażowaniu członków i pracowników biura WZO. Ogrodnicy wielkopolscy, którzy poprzez wykup akcji stali się udziałowcami Giełdy, mieli nadzieję, że poprzez ułatwienie zbytu da ona potężny impuls do rozwoju ich gospodarstw i produkcji ogrodniczej w regionie, a także skonfrontuje rodzimą produkcję z importem warzyw, owoców i kwiatów..

Nowa sytuacja ekonomiczna, powstała w latach 90-tych, wymusiła na Związku kierunki działania, które przede wszystkim mają na celu obronę interesów polskich producentów-ogrodników. Związek zainicjował działania na rzecz zahamowania nieuczciwego importu produktów ogrodniczych po obniżonych cenach. Stałą naszą troską jest podnoszenie kwalifikacji naszych członków. Organizujemy liczne spotkania szkoleniowe i wyjazdy do przodujących ośrodków w kraju i zagranicą, a także praktyki zagraniczne dla młodych ogrodników. Związek stale wspiera wszelkie inicjatywy i działania na rzecz powstawania grup producenckich dla zorganizowanie wspólnego marketingu i zbytu produktów ogrodniczych. W roku 2000 Zarząd podjął uchwałę o zakupie wspólnie z producentami warzyw gruntowych dwóch precyzyjnych siewników firmy Stanhey dla

Kół w Kostrzyniu i Kleszczewie, a w roku 2001 dla Koła w Środzie Wlkp. Także w roku bieżącym Związek wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Ogrodniczych Pow. Pleszewskiego zakupił nowoczesny, komputerowy sortownik do pomidorów. Stowarzyszenie powstało przy wydatnej pomocy prawnej i organizacyjnej Związku i zajmuje się wspólnym marketingiem wyprodukowanej masy towarowej, przede wszystkim pomidorów szklarniowych, które sprzedaje na rynkach krajowych i zagranicznych. Wspólny zakup i użytkowanie maszyn przez producentów - ogrodników przyczynia się do powstawania kół producentów i przygotowania polskich ogrodników do wstąpienia do Unii Europejskiej. Do tego problemu, tj. przygotowania polskich ogrodników do wstąpienia do Unii Europejskiej Związek przykłada wielką wagę i czyni wiele starań w tym względzie.

Utrzymujemy stały kontakt z Akademią Rolniczą w Poznaniu, której pracownicy naukowi udzielają bezpłatnych konsultacji dla członków Związku, a także z Instytutem Ochrony Roślin, Instytutem Warzywnictwa i Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Obecnie Związek liczy około 600 członków producentów warzyw, owoców i kwiatów, którzy są zrzeszeni w 10 kołach terenowych i Koło Sadowników, które skupia producentów owoców z całego regionu Wielkopolski. W Zarządzie Związku działa 12 osób, a w Prezydium Zarządu 6. Wielkopolski Związek Ogrodniczy działa w strukturach Polskiego Związku Ogrodniczego, którego wiceprezesem jest Bogdan Biadała - Prezes WZO.

Informacja o WZO po 2000 roku

Po 2000 roku Wielkopolski Związek Ogrodniczy nie zaniechał działań we wcześniej rozpoczętych oraz bieżących sprawach kontynuował nadal swoją działalność tak statutową jak i gospodarczą. Wielkopolski Związek Ogrodniczy włączył się aktywnie w odtworzenie struktur Polskiego Związku Ogrodniczego. W roku 2002 Prezes WZO Bogdan Biadała nasz "lider"został wybrany Prezesem PZO z siedzibą w Łodzi, funkcję tę również pełni do dziś. Nadmieniamy że WZO jest głównym Związkiem wspierającym działalność Polskiego Związku.

Wielkopolski Związek Ogrodniczy nie działa sam, mamy wsparcie w związkach instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pokrewnych : Polskim Związku Ogrodniczym, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Związku Sadowników RP, Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu.

Konsolidacja jest narzędziem pomocnym w uzyskiwaniu zamierzonego celu, zwiększa efekty prace w walce o obronę praw i interesów produ- centów ogrodniczych, plantatorów, sadowników bo tylko wspólna płaszczyzna działania i silne lobby na rzecz wprowadzania ważnych i słusznych dla społeczności ogrodniczej przepisów legislacyjnych jest zauważane i skuteczne. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca z Wielkopolską Gildią Rolno-Ogrodniczą S.A. ponieważ wielu ogrodników - członków WZO związało swoje losy z tym rynkiem hurtowym. Mamy też bardzo podobne priorytety działań, przy zachowaniu odrębności organizacyjnej.

Obecnie posiadamy pakiet ca 18% akcji na Walnym Zgromadzeniu WGRO S.A. mając wpływ na działalność naszej Gildii. Od wielu lat współpracujemy owocnie z władzami samorządowymi i rządowymi znajdując częściowo zrozumienie dla naszych popartych mocnymi argumentami postulatów i żądań, choć odbywa się to nie bez trudności.

Postęp w technice i technologii upraw ogrodniczych zmusza do stałego podnoszenia kwalifikacji. Stąd dużą wagę przykładamy cały czas do szkoleń, których tematyka obejmuje wszystkie kierunki produkcji ogrodniczej. Bardzo staramy się aby za sprawą wykładowców: naukowców, ekspertów zawodowców praktyków jednostek badawczych, przedstawicieli firm i innych instytucji pracujących na rzecz ogrodnictwa by spotkania te miały wysoką wartość merytoryczną. Organizowaliśmy liczne spotkania szkoleniowe i wyjazdy do przodujących ośrodków w kraju i zagranicą, a także praktyki zagraniczne dla młodych ogrodników.

Przy wydatnej pomocy prawnej i organizacyjnej Związku powstało Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych Powiatu Pleszewskiego, które miało zajmować się wspólnym marketingiem wyprodukowanej masy towarowej, przede wszystkim pomidorów szklarniowych, które miały być sprzedawane na rynkach krajowych i zagranicznych. W oparciu o to Stowarzyszenie rozpoczęliśmy działania, które miały na celu uzyskanie certyfikatu "Integrowana Produkcja Pomidora" na wełnie mineralnej pod osłonami. Szkolenia zostały przeprowadzone i 63 naszych członków z Pleszewa i Włoszakowic takie certyfikaty otrzymało. Niestety, Stowarzyszenie z różnych powodów nie kontynuowało działalności.

W ramach Koła Sadowników działała grupa Integrowanej Produkcji Owoców. Członkowie tej grupy mieli na celu produkcję wysokiej jakości, zdrowych owoców, uwzględniający ochronę środowiska naturalnego podczas wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych i uprawowych w sadzie, a przede wszystkim uwzględniającą oczekiwania i żądania konsumentów. Owoce spełniające wymogi IPO są oznaczone specjalnym zastrzeżonym znakiem, który gwarantuje konsumentom owoce wysokiej jakości, bez pozostałości szkodliwych związków. Wielką satysfakcję sprawił nam fakt, że działalność Związku została doceniona przez władze i Wielkopolski Związek Ogrodniczy został odznaczony Odznaką Honorową " Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego ", którą wręczył Marszałek Województwa Stefan Mikołajczak w towarzystwie Wicepremiera i Ministra Rolnictwa Jarosława Kalinowskiego i posła Andrzeja Aumillera w czasie targów POLAGRA - FARM 2002.

W 2003 roku przygotowaliśmy pełną informację i przeprowadziliśmy różne szkolenia na temat Specjalnego Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa (SAPARD), aby ogrodnicy mogli w jak najszerszym zakresie korzystać z pomocy przewidzianej w tym programie. Zrealizowano to z powodzeniem.

W roku 2004 nasze 3 letnie starania o uzyskanie dofinansowania z Organizacji ds Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ zostały zwieńczone sukcesem i podpisano dokument wdrażający program. Środki nam przyznane przeznaczono na wdrożenie systemu integrowanej produkcji pomidorów, cykle specjalistycznych szkoleń dla producentów ogrodniczych gdzie wykładowcami byli renomowani pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego (wcześniej Akademii Rolniczej, w Poznaniu, Instytutu Warzywnictwa, Instytutu Sadowni-ctwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawiciele dużych firm nasiennych i nawozowych działających w Polsce. Jednak głównym celem realizacji programu było stworzenie własnego laboratorium analiz ogrodniczych, by z niego mogli korzystać wszyscy ogrodnicy.

W 2006 roku w wyniku realizacji projektu FAO zostało otwarte nowoczesne, spełniające wymogi unijne Laboratorium Analiz Ogrodniczych Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego z siedzibą w Pleszewie, oferując szeroki wachlarz badań laboratoryjnych takich jak badania wody, pożywek, wycieków z mat, podłoży, kaloryczności opału, oznaczeń makro i mikroskładników pH, EC oraz innych, dzięki którym można pokonać trudności ze sprzedażą wynikające z globalizacji rynku po wejściu do UE oraz coraz większych oczekiwań konsumentów przyczyniając się do podniesienia jakości oraz plonu a przede wszystkim wartości biologicznej produktu.

W 2005 roku rozpoczęliśmy i w 2006 zakończyliśmy realizację projektu z Sektorowego Programu Operacyjnego - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania- szkolenia FAP -y". Przeszkoliliśmy na 16-godzinnych szkoleniach 310 producentów ogrodniczych w przytłaczającej większości członków Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w Poznaniu w zakresie produkcji integrowanej warzyw i owoców.

Te wcześniej wymienione inicjatywy przygotowywały nas i naszych członków do wymogów wstąpienia i udziału w Unii. Stało się to dnia 1 maja 2004 roku wtedy to Polska jako Kraj środkowoeuropejski wstąpiła do Unii Europejskiej. Poprzez wejście w tę strukturę Wielkopolski Związek Ogrodniczy wraz ze swoimi członkami stał się jednym z jej ważnych ogniw.

Władze WZO starały się i nadal tak czynią, nawiązać z jednej strony do chlubnej wieloletniej tradycji jego działalności, aby nie zatracić swej tożsamości, z drugiej zaś uwzględniać zupełnie nowe uwarunkowania polityczne i społeczno - ekonomiczne,w których przyszło nam działać, by jak najlepiej, najkorzystniej i przede wszystkim skutecznie dostosować do nowych struktur, trwać w nich i działać w obronie interesów ogrodników dla dobra polskiego i wielkopolskiego ogrodnictwa.

Wejście do Unii Europejskiej, zmiany polityczne i ekonomiczne dały nam pewne szanse, ale stworzyły też wiele zagrożeń problemów i barier które były i są do pokonania. Wielkopolski Związek Ogrodniczy intensyfikował działania poprzez ubieganie się z sukcesem, wdrożenie i realizację dwóch programów związanych z przygotowaniem ogrodników do korzystnego i konkurencyjnego wejścia i uczestnictwa w UE.

Wszystkie nasze obawy, uwagi, problemy i pytania dotykające polskich producentów ogrodniczych były przedstawiane przez naszego przedstawiciela Wiceprezesa Polskiego Związku Ogrodniczego Zdzisława Wożniaka, na posiedzeniach Grupy Roboczej i Konsultacyjnej COPA/COGECA w Brukseli zrzeszającej organizacje spółdzielcze sektora rolnego oraz organizacje partnerskie na poziomie europejskim. Organi- zacja ta jest najsilniejszą grupą nacisku w sektorze rolnym w Europie. Po wstąpieniu do zjednoczonej Europy Wielkopolski Związek Ogrodniczy szczególnie zachęcał do umacniania i dążył do rozwijania różnych form współpracy produkcyjnej producentów ogrodniczych w dostosowaniu do rozwiązań funkcjonujących w Unii Europejskiej, propagując korzyści wynikające z przystąpienia do grup producenckich będących podstawą zorganizowanego rynku owoców i warzyw w zjednoczonej Europie. Związek był pomocny w tworzeniu takich grup by mogły one uzyskać unijne wsparcie w ramach wspólnej organizacji rynku.

W 2007 roku podjęto Uchwałę o rozszerzenie działalności naszego laboratorium o część mikrobiologiczną co było wymogiem aby uzyskać akredytację stało się to w marcu 2011 roku . Polskie Centrum Akredytacji przyznało nam "Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego."Byliśmy w Polsce pierwszym laboratorium któremu przyznano akredytację na analizy ogrodnicze. Niestety nie z naszej winy z powodów ekonomicznych i prawnych, małej ilości zleceń wycofaliśmy się z wykonywania badań mikrobiologicznych.

Nadmieniamy że zwiększyła się w ten sposób wartość naszego majątku. Laboratorium korzystało też z pomocy sponsorów. Wymienimy najważniejszych : Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A. oraz Fundację Rozwoju Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej. Przy budowie Laboratorium Analiz Ogrodniczych WZO w Pleszewie korzystaliśmy ze środków Organizacji ds. Wyżywienia i Rozwoju FAO przy ONZ i ze środków finansowych Związku.

Realizując nasze cele statutowe rozwijaliśmy i rozwijamy wśród swoich członków życie integracyjne, kulturalno - oświatowe, towarzyskie i duchowe czego wyrazem jest organizowana corocznie Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników i ich rodzin, a także sympatyków Związku do Częstochowy na Jasną Górę z przewodnikiem i opiekunem wielkopolskich ogrodników, księdzem kapelanem. Jest to pielgrzymowanie ogrodników z całej Polski ku pokrzepieniu serc. Tradycje Pielgrzymek sięgają roku 1984.

W roku 2015 odbyła się jak zawsze liczna już 31 taka Pielgrzymka. Cyklicznie, każdego roku w miesiącu grudniu organizowana była w kościele Wszystkich Świętych w Poznaniu a obecnie na Spławiu w Parafii św. Andrzeja Apostoła msza św. za żyjących i zmarłych ogrodników.

Umożliwiając kontakt naszym członkom z doświadczonymi fachowcami w branży, zapewnialiśmy doradztwo i wsparcie w produkcji. Pani Profesor Anna Lisiecka pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego, autorytet w branży kwiaciarskiej, nieżyjąca już dr Joanna Krause znakomity specjalista w dziedzinie roślin ozdobnych, następnie prof. Tadeusz Baranowski fachowiec w dziedzinie ochrony roślin, przez wiele lat udzielali bezpłatnych fachowych konsultacji i porad w problemach z produkcją naszym producentom ogrodniczym.

Od wielu lat i nadal organizujemy w Kole Poznań i Pleszew Wielko- polskiego Związku Ogrodniczego letnie i zimowe ogniska integracyjne dla członków i sympatyków z wieloma atrakcjami, to kolejne realizowane działanie statutowe, które pozwala integrować się tej społeczności przy wspólnej zabawie.

Obecnie Wielkopolski Związek Ogrodniczy liczy około 700 członków producentów ogrodniczych warzyw, owoców i kwiatów, którzy są zrzeszeni w 5 Kołach terenowych i Koło Sadowników, które skupia producentów owoców z całego regionu Wielkopolski.

W roku 2015 skończyła się kadencja Zarządu WZO , w nowo wybranym działa 13 osób oraz członek honorowy, w Prezydium Zarządu 6 osób, Komisja Rewizyjna to 3 osoby.

Wymienimy skład osobowy : Prezesem Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego jest Bogdan Biadała, Wiceprezesi Stanisław Zacholski, Stanisław Urbański, członkami Prezydium Jerzy Dąbrowski, Czesław Wypych, Michał Szymanowski, Jan Zdunek, członkami Zarządu Tadeusz Markiewicz, Anna Osiecka, Leszek Nowak, Karolina Dębska-Zeidler, Izydor Prządak, Zenon Młynarz. Członkiem Honorowym Prezydium i Zarządu Karol Pawlak, Komisja Rewizyjna w składzie Wojciech Derecki, Marian Zdunek, Marian Osuch

Prezes Wielkopolskiego i Polskiego Związku Ogrodniczego Bogdan Biadała od wielu lat pracuje społecznie w wielu organizacjach i instytucjach Jest :
- członkiem Rady Nadzorczej WGRO S.A (od 1992 roku),
- członkiem Prezydium Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (od 2000 roku),
- przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu (od 2006 roku),
- członkiem Rady Ubezpieczenia KRUS,
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Pleszewie.

W dniu 31 lipca 2012 roku Bogdan Biadała za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa i za działalność na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielkopolski

W dniu 5 września 2015 roku odbyliśmy uroczystość 115-lecia organizacji ogrodniczych w Wielkopolsce. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Poznańskiej. Mszę św. sprawował ks.prałat prof.Bogdan Częsz wraz z księdzem Marianek Klimkiem z parafii pw.św. Marka Ewangelisty. Dalsza część uroczystości odbyła się w Auli Towarzystwa Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, prowadził je wiceprezes WZO Stanisław Zacholski.

Po odczytaniu referatu okolicznościowego przez wiceprezesa Stanisława Urbańskiego, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych wręczyli odznaczenie państwowe i regionalne. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał kol. Michał Szymanowski, Odznaczenie Honorowe za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego: Stanisław Leszek Zacholski, Stanisław Urbański, Karol Pawlak, Jerzy Dąbrowski. Okolicznościowy Kryształ z rąk Wicewojewody Wielkopolski Doroty Kinal otrzymał Prezes Bogdan Biadała. W uroczystości wzięło udział około 100 osób, w tym wielu zasłużonych ogrodników członków naszego Związku i sympatyków.

Od 2000 roku szeregi naszej organizacji opuściło, wielu członków Związku bardzo aktywnych działaczy naszego ruchu między innymi nieodżałowanej pamięci była prezes Kazimiera Noszczyńska która zmarła 21 września 2004 roku, w ostatnich latach wieloletni członkowie Prezydium i Zarządu Ryszard Skowroński, Stanisław Sakowski, członek Komisji Rewizyjnej Zenon Kosiński i wielu innych naszych wspaniałych koleżanek i kolegów.

Poznań, dnia 14.09.2015r.